Algemene voorwaarden van Bizcuit

Algemene voorwaarden van Bizcuit

SPECIALE CLAUSULE
Bizcuit voor Minox Online (Cloud) klanten

Minox B.V. biedt haar klanten diensten van de aan haar gelieerde vennootschap, Bizcuit B.V. aan (“Bizcuit dienst”).

Dit betekent dat:

 1. De algemene voorwaarden van Bizcuit mede van toepassing worden verklaard op de Overeenkomst van Minox met de klant met uitzondering van de artikelen 3, 5, artikel 6 lid 3 en artikel 11 aangezien Bizcuit aan Minox klanten haar diensten ter beschikking stelt zonder hiervoor een vergoeding in rekening te brengen.
 2. Artikel 6 lid 2 wordt vervangen door: het abonnement op Bizcuit diensten volgt het abonnement van de klant op de service van Minox en heeft dezelfde duur.
 3. De Bizcuit dienst kan worden afgenomen bij een Minox Online (Cloud) abonnement. De Bizcuit dienst wordt toegevoegd aan een abonnement tegen doorbelasting van de aansluitkosten van Onelinq B.V.[1] (eenmalig) en de aansluitkosten van de bank ( per bank verschillend, de kosten hiervan zijn te vinden op de website van Minox[2]). Een abonnement op deze (additionele) mogelijkheid wordt aangegaan voor dezelfde duur als het abonnement dat klant reeds heeft bij Minox.
 4. Minox B.V. incasseert namens Bizcuit B.V. de door te belasten aansluitkosten van Onelinq B.V. en van de bank tezamen met het product Minox Online (Coud).

Algemene Voorwaarden Bizcuit

 Artikel 1 – Definities

 1. Onder ‘Bizcuit’ wordt verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bizcuit B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68122853.
 2. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
 3. Onder “Betaalinstelling” wordt verstaan een niet-bancaire partij die als zelfstandige aanbieder van betaaldiensten aan eindgebruikers (in deze Overeenkomst Opdrachtgever) kan optreden en door Bizcuit als zodanig is gecontracteerd. Een dergelijke instelling kan betaaldiensten verlenen zonder bank te zijn. Deze instelling opereert hetzij op basis van een WFT-vergunning verleend door De Nederlandsche Bank N.V. of op basis van een vrijstelling en is voor die vrijstelling geregistreerd door De Nederlandsche Bank N.V. en dient te kwalificeren voor vrijstelling. Om gebruik te maken van de diensten van Bizcuit dient Opdrachtgever de Betaalinstelling volmacht te verlenen om over  diens bankrekening te kunnen beschikken zodat Opdrachtgever via het Bizcuit kanaal in het boekhoudprogramma onder meer betaalopdrachten en incasso-opdrachten kan verrichten als ook  rekeninginformatie kan ontvangen. Als Betaalinstelling is aangewezen door Bizcuit: Onelinq B.V. (hierna “OneLinQ”)
 4. Onder ‘Gemachtigde’ wordt verstaan: degene die een procuratiehouder is van Opdrachtgever en uit dien hoofde gerechtigd is namens Opdrachtgever betalingen te verrichten en als zodanig bekend is bij de bank. Dit kan ook Opdrachtgever zelf zijn indien deze een natuurlijke persoon is.
 5. Onder “Gevolmachtigde” wordt verstaan degene aan wie Opdrachtgever een volmacht heeft verstrekt en toestemming heeft verkregen middels die volmacht om namens Opdrachtgever betalingen te verrichten en die in het registratieproces van Bizcuit als bedoeld in artikel 8 als zodanig is aangewezen.
 6. Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan: de tussen Bizcuit en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van zaken, in het bijzonder het leveren van de dienst om bankafschriften rechtstreeks in het boekhoudprogramma dat Opdrachtgever gebruikt in te kunnen lezen, en (aanvullend) de dienst om rechtstreeks vanuit het boekhoudprogramma betalingen te kunnen verrichten via de eigen bank.
 7. Onder “Registratie” wordt verstaan het proces als bedoeld in artikel 8 van deze overeenkomst waarbij Opdrachtgever zich registreert al dan niet door tussenkomst van ge(vol)machtigden gebruik te maken van de diensten van Bizcuit.

 Artikel 2 – Overeenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte voor elke product en Overeenkomst tussen Bizcuit en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle offertes zijn vrijblijvend en gelden gedurende dertig dagen, tenzij de offerte anders vermeldt.
 4. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Bizcuit door Opdrachtgever onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Opdrachtgever met succes het Registratie proces bij Bizcuit doorloopt als bedoeld in artikel 8. Indien het Registratie proces niet met succes wordt afgesloten, komt er geen Overeenkomst tot stand.
 5. Wijziging van de Overeenkomst kan alleen geschieden door schriftelijke bevestiging door Bizcuit.

 Artikel 3 – Tarieven

 1. Alle genoemde tarieven in de Overeenkomst, offerte of in andere vorm gedane aanbiedingen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Indien Bizcuit met Opdrachtgever een vast tarief overeenkomt, dan is Bizcuit gerechtigd tot verhoging van dit tarief, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de tarief voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in prijsstijging van derden die bij de dienstverlening betrokken zijn, research& development etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de tariefsverhoging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst op te zeggen, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van het aangepaste tarief schriftelijk geschiedt, tenzij Bizcuit alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen tarieven uit te voeren, de tariefsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Bizcuit rustende verplichting ingevolge de wet dan wel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
 4. Een opzegging als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt, is Bizcuit gerechtigd haar gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 Artikel 4 – Termijn

Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn voor Bizcuit.

Artikel 5 – Betaling en bijkomende kosten

 1. Degene die de Overeenkomst aangaat, verplicht zich tot betaling van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten waaronder de door Bizcuit in rekening gebrachte tarieven als bedoeld in artikel 3 en de (jaarlijkse) aansluitkosten van de Betaalinstelling en de (maandelijkse) aansluitkosten van de bank.
 2. Betaling geschiedt middels automatische incasso, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever verleent bij het aangaan van de Overeenkomst hierbij toestemming aan Bizcuit om alle door hem/haar verschuldigde gelden te incasseren op de door hem/haar opgegeven IBAN bankrekeningnummer.
 3. Als een incasso wordt gestorneerd of om enige andere reden niet plaatsvindt, dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat het factuurbedrag alsnog uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum wordt voldaan.
 4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd. Tevens is Opdrachtgever alsdan gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten) gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met (volledige) betaling van het verschuldigde. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, ingevolge de Wet Incasso Kosten, tenzij de wet anders bepaalt of tussentijds is gewijzigd, tenzij de wet anders bepaalt. Opdrachtgever is gerechtigd de vordering na diverse aanmaningen uit handen te geven aan een incassobureau.
 5. Klachten betreffende de hoogte factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en kunnen geen klachten meer worden ingediend.
 6. Opdrachtgever heeft geen recht op zijn/haar betalingsverplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever een klacht heeft over de dienstverlening of indien de dienst van Bizcuit tijdelijk niet beschikbaar is.

Artikel 6 – Diensten en Abonnement

 1. Bizcuit biedt in samenwerking met Betaalinstelling OneLinQ de Opdrachtgever de mogelijkheid om via het boekhoudpakket dat Opdrachtgever gebruikt rechtstreeks betalings- en/of incasso-opdrachten naar de bank van Opdrachtgever te sturen, alsmede transactie informatie (dagafschriften) van de bank in te lezen middels een directe koppeling met de bank van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan deze diensten van Bizcuit afnemen op basis van een abonnement.
 2. Een door Opdrachtgever afgesloten abonnement op de diensten en/of producten van Bizcuit wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Bizcuit behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het abonnementstarief te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. Zie hiervoor artikel 3.
 4. De diensten van Bizcuit zijn Cloud oplossingen. Opdrachtgever ontvangt voor zover hij die nog niet heeft, inloggegevens. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het beschermen van de inloggegevens tegen onbevoegden. Bizcuit is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 7 –  Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Bizcuit biedt via Betaalinstelling OneLinQ de mogelijkheid tot een directe ingang via het boekhoudprogramma in de bancaire omgeving van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient hiertoe via zijn/haar bank een volmacht te verstrekken aan OneLInQ ten einde de bankkoppeling mogelijk te maken. Daarnaast volmachtigt Opdrachtgever Bizcuit om de oplossing met OneLinQ en de eigen bank van Opdrachtgever mogelijk te maken en de daarbij behorende data te verwerken.
 2. De in lid 1 bedoelde diensten kunnen alleen worden verleend onder de voorwaarde dat het Registratie proces als bedoeld in artikel 8 wordt gevolgd, anders kan er geen dienstverlening plaatsvinden en komt er dus geen abonnement tot stand.
 3. Opdrachtgever is zich bewust dat voor gebruikmaking van een of meerdere diensten er software zal moeten worden gedownload en/of een app zal moeten worden geïnstalleerd op een apparaat of toestel zoals smartphone of tablet, die de mogelijkheid hebben om biometrische gegevens op te slaan. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte installatie hiervan. Gegevens worden uitsluitend opgeslagen op de betreffende smartphone of tablet. De gebruiker hiervan is verantwoordelijk voor het behoud en beveiligen van het betreffende apparaat  of toestel.
 4. Het verrichten van betalingen of het opdracht geven tot incasso’s is beveiligd door eenmalig identificatie via iDIN of indien Opdrachtgever niet van iDIN gebruik kan maken via een andere identificatieoplossing en per sessie/transactie authenticatie (het inloggen via een pincode) en het autoriseren van transacties, hetgeen verricht wordt via biometrische kenmerken. Opdrachtgever staat er voor in dat de persoon die transactie autorisaties bij de bank van Opdrachtgever geautoriseerd is (en dus bekend) om als procuratiehouder betalingen te verrichten dan wel op basis van een volmacht kan functioneren als diens gevolmachtigde als bedoeld in artikel 8 lid 3 en de definitie van artikel 1.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de geheimhouding van in lid 4 bedoelde pincode en het in eigendom houden van de met deze oplossing verbonden apparaat of toestel, als bedoeld in lid 3 en daarmee zijn bancaire omgeving te beschermen tegen fraude en tegen onbevoegden. Bizcuit is hiervoor niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever toch pincode of het met de oplossing verbonden apparaat of toestel verliest, handelt Opdrachtgever als bepaald in artikel 10 van deze voorwaarden.
 6. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de bankrekening en online diensten van Bizcuit niet worden gebruikt voor zaken die in strijd zijn met de wet, inbreuk maken op andermans rechten, op enigerlei wijze onrechtmatig zijn, schade toebrengen aan de bancaire relatie of schade kunnen toebrengen aan de reputatie van de bank of de betaalinstelling die de koppeling mogelijk maakt of aan die van Bizcuit.
 7. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Opdrachtgever verantwoordelijk is de dienst van Bizcuit te gebruiken met inachtneming van de voorwaarden van diens eigen bank om betalingen te kunnen doen. Betaalopdrachten worden uitgevoerd conform de regels van de bank. De bank heeft deze aan Opdrachtgever bij het openen van de bankrekening verstrekt. Bizcuit heeft hierop geen invloed.

 Artikel 8 Registratie voor Bizcuit

 1. Bij de Registratie vraagt Bizcuit de Opdrachtgever een aantal zaken zoals vermeld staat op het Registratieformulier, waaronder maar niet beperkt tot de gegevens van de bank(en) waarbij Opdrachtgever bankiert en waarmee de koppeling tot stand moet worden gebracht, de betrokken IBAN(s), KvK-nummer(s) en de naam/namen van gemachtigde als bedoeld in lid 3 van dit artikel. De verstrekte gegevens worden verwerkt met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 voor zover het gegevens van natuurlijke personen betreft.
 2. Bizcuit haalt via haar verbinding met de Kamer van Koophandel het registratienummer op van Opdrachtgever bij het handelsregister en controleert de bijbehorende gegevens.
 3. Opdrachtgever is zich bewust dat registratie en bankieren via het boekhoudprogramma gaat via één ge(vol)machtigde van Opdrachtgever die de betaalopdracht of incasso-opdracht kan inschieten, waarna de Betaalinstelling zorgt dat verwerking bij de bank plaatsvindt. Opdrachtgever dient zelf aan te wijzen wie geautoriseerd wordt om gebruik te maken van de diensten van Bizcuit. Degene die zorgdraagt voor registratie dient te allen tijde degene te zijn die behoort tot de groep procuratiehouders die gemachtigd is namens de instelling van Opdrachtgever betalingen te verrichten en die bevoegd is de instelling te vertegenwoordigen en dus Gemachtigde te zijn. Dit is een eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Bizcuit draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
 4. Opdrachtgever mag aan iemand anders toestemming geven betalingen te doen op diens rekening via een volmacht. Degene die Opdrachtgever middels een volmacht toestemming verstrekt is de gevolmachtigde.  De Gevolmachtigde is gebonden aan alle regels die ook voor Opdrachtgever gelden. Het handelen van Gevolmachtigde wordt volledig toegerekend aan Opdrachtgever.
 5. Bij het invullen van het Registratieformulier dient Opdrachtgever akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 6. Bizcuit vraagt Opdrachtgever een machtigingsformulier te ondertekenen die zij namens  haar bank ontvangt waarmee de Betaalinstelling OneLinQ gemachtigd wordt betaalopdrachten en/of incasso-opdrachten van Opdrachtgever bij de bank uit te voeren. Dit machtigingsformulier dient getekend te worden om van de diensten van Bizcuit gebruik te kunnen maken.
 7. Bizcuit bevestigt aan Opdrachtgever de afname van de betreffende dienst en de IBAN(s) details waarvoor Opdrachtgever de dienst afneemt.
 8. Indien de bank het in lid 6 bedoelde getekende formulier heeft terugontvangen en gevalideerd, bevestigt de bank de ontvangst aan OneLinQ. OneLinQ verstuurt vervolgens aan Bizcuit ter bevestiging een scan van dit formulier.
 9. Bizcuit controleert aan de hand van het machtigingsformulier of degene die bij Bizcuit is opgegeven als gemachtigde ook degene is die bij de bank bekend is als procuratiehouder en over de bankrekening mag beschikken en gerechtigd is daarnaast gevolmachtigden aan te wijzen.
 10. Bizcuit stuurt als de gegevens kloppen aan Opdrachtgever de gegevens om het proces “registreren ge(vol)machtigde” tot stand te brengen., dit is het proces waarbij degene die via Bizcuit transacties namens Opdrachtgever mag doorgeven (“gebruiker”) aan OneLinQ, geregistreerd wordt en toegang kan verkrijgen tot het kanaal van Bizcuit.

 Artikel 9 – Rechten en inspanningsverplichtingen van Bizcuit

 1. De dienstverlening van Bizcuit is een software toepassing. Hierop zijn eveneens de licentievoorwaarden van Bizcuit van toepassing. Deze licentievoorwaarden zijn te vinden op de website van Bizcuit.
 2. De levering van software geeft alleen recht op het niet exclusieve eigen gebruik door Opdrachtgever van de betrokken programma’s. Na registratie wordt een link gestuurd om een app te downloaden en gebruiker te registreren. Door het downloaden van de app, kan gebruiker een pincode kiezen en worden zijn biometrische gegevens opgeslagen die benodigd zijn voor het autoriseren van opdrachten. Door het downloaden van de app, verplichten gebruiker en Opdrachtgever zich tot het nemen van passende maatregelen ter voorkoming van gebruik door derden of misbruik door eigen personeel of onbevoegden.
 3. In het geval de toepassing niet werkt door errors of bugs, zal Bizcuit kosteloos zorgdragen voor het verhelpen van deze fouten. Behoudens het kosteloos aanbrengen van correcties in de benodigde software, is Bizcuit in geen enkel opzicht aansprakelijk voor en erkent Bizcuit derhalve geen recht op vergoeding van schade ontstaan door niet‑functioneren, het gedeeltelijk functioneren en/of het verkeerd functioneren, daaronder begrepen het niet volgens de bedoelingen van Opdrachtgever functioneren van door deze in gebruik genomen programma’s of gedeelten daarvan.
 4. Bizcuit heeft het recht de dienst of delen ervan buiten gebruik te stellen en haar diensten op te schorten, onder meer in geval van storingen, bugs of een probleem in de applicatie of in het geval van (vermoeden van) fraude. Opschorting van de dienst ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting als bedoeld in artikel 5.
 5. Opdrachtgever is ermee bekend dat Bizcuit voor haar toepassing afhankelijk is van derden zoals de Betaalinstelling OneLinQ die de koppeling met de bank van Opdrachtgever mogelijk maakt. Bizcuit kan daarom niet garanderen dat de dienst op 24/7-basis beschikbaar is, al spant Bizcuit zich ervoor in haar diensten beschikbaar te laten zijn. Opdrachtgever dient er echter rekening mee te houden de dienst niet voortdurend beschikbaar is.
 6. Bizcuit is in geen enkel opzicht verplicht te voldoen aan verzoeken van Opdrachtgever, ten aanzien van door Opdrachtgever gewenste nieuwe functionaliteiten, wijzigingen en/of aanvullingen op de bestaande functionaliteiten dan wel kleine onvolkomenheden te herstellen in functionaliteiten welke na een termijn van 12 maanden na gereedkomen van de functionaliteit of afgeronde gedeelte daarvan, alsnog blijken.

 Artikel 10  – Melden bij verlies, diefstal, vermoeden van fraude of andere incidenten of wijzigingen

 1. Indien Opdrachtgever en/of gebruiker zijn pincode, of het apparaat of toestel waarop de Bizcuit app is gedownload, kwijt is, kan hij contact opnemen met Bizcuit (support@bizcuit.nl) om de dienst te blokkeren.
 2. Indien zich een incident voordoet, zoals bij voorbeeld de constatering dat er betalingen zijn verricht zonder toestemming/autorisatie van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk melden aan Bizcuit op telefoonnummer +31 (0) 657 971 870, dat voor noodgevallen 24/7 bereikbaar is. Een incident is iedere gebeurtenis waardoor u weet of vermoedt dat iemand anders toegang heeft tot uw bankrekening of als zich een vreemde of ongebruikelijke situatie voordoet.
 3. Als de gemachtigde overleden is, moet Opdrachtgever dit meteen meedelen aan Bizcuit. De dienst wordt in dat geval stopgezet.
 4. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht wijzigingen meteen door te geven aan Bizcuit, zoals maar niet beperkt tot wijzigingen in adres, gebruikers, ge(vol)machtigde(n) en/of (overige) procuratiehouder(s) en ieder gegeven dat van belang is voor het veilig kunnen gebruik maken van de diensten van Bizcuit. Het niet doorgeven van wijzigingen is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 Artikel 11 –  Opzegging

 1. Partijen zijn bevoegd het abonnement schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalenderkwartaal. De opzegging geldt pas vanaf het moment dat deze door Bizcuit schriftelijk is bevestigd.
 2. Eventuele kosten die Bizcuit gemaakt heeft voor Opdrachtgever zoals maar niet beperkt tot het tegemoet komen aan een verzoek van Opdrachtgever om een wijziging in de dienst, worden door Bizcuit integraal aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Indien Opdrachtgever failliet is, in schuldsanering zit, in surseance van betaling verkeert of indien er beslag is gelegd op bankrekeningen, kan van de dienst van Bizcuit geen gebruik worden gemaakt. In dat geval is Bizcuit gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang op te zeggen.

 Artikel 12 – Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, dienstverleningsconcept of andere (redactionele) werken berusten uitsluitend bij Bizcuit en Bizcuit’s leveranciers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.
 3. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
 4. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaart Opdrachtgever zich bekend met de licentievoorwaarden en de rechten van intellectuele eigendom van Bizcuit.

 Artikel 13 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet terstond, doch uiterlijk binnen 8 dagen, nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Bizcuit heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk een klacht indient bij Bizcuit, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek en vervalt iedere aanspraak dienaangaande.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Indien Bizcuit haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Bizcuit alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Bizcuit niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

 Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Bizcuit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan:
  1. doordat Bizcuit is uitgegaan van, door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
  2. door verlies van de pincode die door Bizcuit zijn verschaft aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding hiervan en voor het voorkomen van onbevoegd gebruik door derden;
  3. door identificatie fraude;
  4. voor niet gevalideerde transactie-signing;
  5. direct of indirect door storingen of fouten in de applicatie of infrastructuur of software;
  6. door het buitenwerkingstellen van de dienst als bedoeld in artikel 9 lid 4;
  7. door het onbevoegd doen van betalingen in naam van Opdrachtgever door een door Opdrachtgever aangewezen gemachtigde;
  8. door een andere partij die bij uitvoering van de dienst betrokken is zoals de eigen bank van Opdrachtgever en de betaalinstelling OneLInQ.
 2. Bizcuit is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van derden, die door Bizcuit in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld, noch voor enigerlei omstandigheden buiten de wil en toedoen van Bizcuit waardoor de uitvoering van de Overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd of anderszins wordt gestoord.
 3. Bizcuit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 4. Indien Bizcuit aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schadevergoeding van Bizcuit beperkt tot het factuurbedrag dat voor de geleverde diensten en/of verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht en door Opdrachtgever is betaald in de laatste 12 maanden. De aansprakelijkheid van Bizcuit is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet van Bizcuit of haar leidinggevende ondergeschikten.

 Artikel 16 – Gegevensverwerking

 1. Indien Opdrachtgever de dienstverlening van Bizcuit afneemt, worden gegevens van Opdrachtgever in de Cloud bewaard, Bizcuit draagt zorg voor een zo goed mogelijke beveiliging van deze gegevens in de Cloud om onbevoegde toegang te voorkomen van derden onder andere door het nemen van diverse IT-security maatregelen.
 2. Bizcuit is in de zin van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkingsverantwoordelijke. Verwerking van gegevens vindt uitsluitend plaats voor:
  1. uitvoering van de overeenkomst;
  2. informeren van Opdrachtgever over de diensten van Bizcuit of van ondernemingen die behoren tot de Bizcuit Holding B.V. groep;
  3. het kunnen vasthouden van gegevens in het kader van het verbeteren van de dienstverlening;
  4. het verzamelen van gegevens om beveiligingsredenen en risk management.
 3. Indien en voor zover Bizcuit gegevens van natuurlijke personen verwerkt, vindt de verwerking van deze gegevens plaats met in achtneming van de geldende wet en regelgeving en haar privacy statement. Het privacy statement is gepubliceerd op de website van Bizcuit.
 4. Opdrachtgever verleent bij het aangaan van de Overeenkomst en het nemen van een abonnement als bedoeld in deze algemene voorwaarden toestemming aan Bizcuit om diens gegevens te verwerken met in achtneming van alle wettelijke bepalingen en het beleid dat Bizcuit voert.
 5. Bizcuit kan aanvullende informatie vragen over apparaten en toestellen die Opdrachtgever of diens ge(vol)machtigden gebruiken uitsluitend ten behoeve van beveiliging of het opsporen van fraude. Bizcuit slaat de informatie inzake biometrische gegevens niet op, deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen op de apparaten en toestellen waarop gebruiker de app heeft opgeslagen om van Bizcuit diensten gebruik te maken. Het gebruik van de apparaten of toestellen geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. Bizcuit heeft voor de uitvoering van deze overeenkomst bewerkersovereenkomsten gesloten, o.a. met OneLinQ om de koppeling met de bank mogelijk te maken en via die koppeling data uit te wisselen. Bizcuit verbindt zich deze data geheim te houden.
 7. Indien Opdrachtgever in verzuim is Bizcuit te betalen, kan zij een incassobureau inschakelen en worden de gegevens van Opdrachtgever voor zover relevant voor het incasseren van de aan Bizcuit toekomende vordering aan het incassobureau verstrekt.
 8. Bizcuit is gerechtigd gegevensverwerking uit te besteden aan een onderneming die behoort tot dezelfde groep aan ondernemingen als waarvan Bizcuit deel uitmaakt of ondernemingen die behoren tot de Bizcuit Holding B.V. groep uit hoofde van efficiëntie- en veiligheidsredenen. Voor die onderneming gelden dezelfde regels als voor Bizcuit.
 9. Bizcuit bewaart gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en handelt volgens de richtlijnen die opgesteld staan in haar privacy statement en andere richtlijnen en beleidstukken die op haar onderneming en/of producten van toepassing zijn.
 10. Opdrachtgever is gerechtigd Bizcuit te verzoeken om inzage in de gegevens die Bizcuit verwerkt van Opdrachtgever als ook om mutaties te verzoeken als ook om gegevens te verwijderen, tenzij deze noodzakelijk zijn uit hoofde van de uitvoering van de Overeenkomst of uit hoofde van een wettelijke verplichting waaraan Bizcuit dient te voldoen.
 11. Er vindt geen gegevensuitwisseling plaats naar landen buiten de EU.

Artikel 17 – Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. Bizcuit is gerechtigd de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst te allen tijde te wijzigen. Indien er sprake is van een ingrijpende wijziging, zal Bizcuit Opdrachtgever hiervan tijdig van tevoren op de hoogte stellen.
 2. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de wijzigingen, kan Opdrachtgever de overeenkomst opzeggen.

 Artikel 18 – Toepasselijk recht

 1. De rechtsbetrekking tussen Bizcuit en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Tenzij dwingend recht anders voorschrijft, worden geschillen die tussen partijen kunnen ontstaan in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

[1] Onelinq B.V. is de betaalinstelling die het mogelijk maakt dat de klant bankafschriften kan inlezen en op den duur ook incasso-opdrachten kan laten uitvoeren als ook betaling kan laten verrichten. Hiervoor moet Opdrachtgeer Onelinq een volmacht verstrekken. Dit wordt geregeld via de bank van Opdrachtgever.
[2] Minox spant zich in de actuele tarieven op haar website te publiceren maar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze tussentijds zijn / worden gewijzigd. Minox is niet aansprakelijk voor tariefswijzigingen door de bank. De tariefswijziging kan ook niet leiden tot opzegging van de Overeenkomst tot het afnemen van de diensten van Bizcuit.