Minox

Menu

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1. Onder ‘Minox’ wordt verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Minox B.V., geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 30070920.
2. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf of de
rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken
worden geleverd.
3. Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan: de tussen Minox en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen
van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van zaken, in het bijzonder het leveren van een boekhoudsysteem, Minox genaamd, welk product in verschillende varianten wordt geleverd:
• Minox voor Windows;
• Minox Online 1e generatie (dit is een variant van Minox voor Windows in de gehoste versie);
• Minox Online;
• Minox ERP (NB. overal in de algemene voorwaarden waar ‘Minox Online’ genoemd wordt, kan ook ‘Minox ERP’ gelezen
worden);
• Minox Uren.

Artikel 2 – Overeenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte voor elke product (variatie van Minox als vermeld in artikel 1 lid 3) en Overeenkomst tussen Minox en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle offertes zijn vrijblijvend en gelden gedurende dertig dagen, tenzij de offerte anders vermeldt.
 4. Wijziging van de Overeenkomst kan alleen geschieden door schriftelijke bevestiging door Minox.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen in de Overeenkomst, offerte of in andere vorm gedane aanbiedingen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Voor Minox Windows geldt dat er een vaste prijs in rekening wordt gebracht voor de variant die gekozen wordt. Daarnaast is het mogelijk een service abonnement af te nemen die inhoudt dat Opdrachtgever updates ontvangt.
 3. Voor Minox Online (1e generatie en Cloud) geldt dat er maandelijks een bedrag in rekening wordt gebracht.
 4. Bijkomende kosten zijn niet in de opgegeven prijzen voor Minox producten inbegrepen. Dit behelst onder meer kosten van geactiveerde aanvullende abonnementsonderdelen zoals bijvoorbeeld aanvullende modules, administraties, gebruikers, gekoppelde bankrekeningen en gebruikers van de ondernemersapp.
 5. Voor het verwerken van aangeleverde documenten (bijvoorbeeld via Scan & Herken, waarbij bonnen en facturen automatisch worden verwerkt tot boekingsvoorstellen en/of boekingen) wordt eveneens op basis van gebruik een vergoeding in rekening gebracht. Minox mag hierbij aan Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om vooraf voordelige gebruiksbundels in te kopen of andere aanbiedingen te doen waarvoor afwijkende voorwaarden gelden, welke voorwaarden worden weergegeven bij de betreffende aanbieding op het moment dat deze door Opdrachtgever kan worden geaccepteerd. Voor het opslaan van gegevens geldt tevens dat, indien en voor zover het opslaan van gegevens meer bedraagt dan 1 GB, Minox het recht heeft om hiervoor kosten in rekening te brengen per opgeslagen GB. De kosten komen separaat voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Exacte prijzen voor de diensten als vermeld in lid 4 en lid 5 staan vermeld op de website.
 7. Het in lid 2 bedoelde service abonnement is niet verplicht en kan door Opdrachtgever met Minox worden afgesloten om onder meer updates en support te ontvangen op de software van Minox die door Opdrachtgever is aangeschaft. In geval van Minox Online is dit inbegrepen in het reguliere abonnement.
 8. Indien Minox met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Minox gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van product development, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomt redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 9. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Minox alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Minox rustende verplichting ingevolge de wet dan wel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
 10. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Minox gerechtigd haar gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 – Termijn

Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn voor Minox.

Artikel 5 – Betaling

 1. Degene die de Overeenkomst aangaat, verplicht zich tot betaling van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten.
 2. Betaling dient te geschieden middels automatische incasso, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever verleent bij het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan Minox om alle verschuldigde gelden te incasseren vanaf het door opdrachtgever opgegeven IBAN bankrekeningnummer.
 3. Opdrachtgever is betaling van de factuur verschuldigd binnen 4 werkdagen na ontvangst van de factuur. De factuur- en vervaldatum worden op de factuur vermeld. Eventuele kosten vanwege een buitenlandse overmaking zijn voor rekening van Opdrachtgever en mogen door Minox in rekening worden gebracht.
 4. Indien Opdrachtgever in het buitenland gevestigd is en automatische incasso niet mogelijk is, heeft Minox het recht Opdrachtgever op rekening te factureren.
 5. Minox kan met Opdrachtgever overeenkomen dat er maatwerk wordt geleverd of trainingen of uren, in dat geval wordt Opdrachtgever gefactureerd.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd. Tevens is Opdrachtgever alsdan gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten) gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met (volledige) betaling van het verschuldigde. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, ingevolge de Wet Incasso Kosten, tenzij de wet anders bepaalt of tussentijds is gewijzigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 7. Indien Opdrachtgever in het buitenland gevestigd is en in gebreke blijft met tijdige betaling, kan Minox ook besluiten het abonnement met directe ingang te beëindigen waardoor Opdrachtgever geen updates (meer) ontvangt.
 8. Klachten betreffende een factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en kunnen geen klachten meer worden ingediend.
 9. Opdrachtgever heeft geen recht om betalingsverplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever een klacht heeft dan wel gebruik wenst te maken van het recht van reclame.

Artikel 6 – Abonnement – specifieke bepalingen per product soort

6.1.  Minox voor Windows

 1. Opdrachtgever schaft Minox voor Windows eenmalig aan. Dit pakket kan offline draaien op een lokale computer. Hiervoor betaalt Opdrachtgever eenmalig aanschafkosten, tenzij Opdrachtgever met Minox anders overeenkomt.
 2. Indien Opdrachtgever voor dit pakket updates en support wenst, kan Opdrachtgever een service abonnement op jaarbasis afsluiten.
 3. Een door Opdrachtgever afgesloten service abonnement op een pakket van Minox (Minox voor Windows) wordt aangegaan voor de duur van minimaal 12 maanden.
 4. Na verloop van 12 maanden na ingangsdatum van het abonnement wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd per kalenderjaar tenzij één van de partijen de Overeenkomst tijdig opzegt.
 5. Partijen zijn bevoegd het abonnement schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van het kalenderjaar. De opzegging geldt pas vanaf het moment dat deze door Minox schriftelijk is bevestigd.
 6. Minox behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het abonnementstarief te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie.

6.2.  Online: Minox Online (1e generatie (gehoste variant) en Cloud)

 1. Minox Online 1e generatie betrof een gehoste variant. Dit is een abonnement inclusief service abonnement net als Minox Online in de versie Cloud.
 2. Een door Opdrachtgever afgesloten abonnement op een online-pakket van Minox wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Op het online pakket worden updates gegeven. Dit is bij Minox Online verdisconteerd in het abonnement. Voor Minox Online in de gehoste variant sluit Opdrachtgever hiervoor een service abonnement af.
 4. Partijen zijn bevoegd het abonnement of onderdelen daarvan schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalenderkwartaal. De opzegging geldt pas vanaf het moment dat deze door Minox schriftelijk is bevestigd.
 5. Minox behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het abonnementstarief te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie.
 6. Voor Minox Online 1e generatie moet Opdrachtgever zelf inloggegevens instellen. Voor Minox Online (Cloud) krijgt Opdrachtgever van Minox inloggegevens. In beide gevallen geldt dat de Opdrachtgever de eigen verantwoordelijkheid draagt om de inloggegevens te beschermen tegen onbevoegden.  Minox is hiervoor niet aansprakelijk.

6.3. Minox Uren

 1. Voor het product Minox Uren, gelden dezelfde bepalingen als vermeld in artikel 6.1 .

6.4. Minox Documentbundel Unlimited

 1. Een door Opdrachtgever afgesloten abonnement op de dienst ‘Minox Documentbundel Unlimited’ wordt aangegaan voor de duur van minimaal 12 maanden.
 2. Na verloop van 12 maanden na ingangsdatum van het abonnement wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd tenzij één van de Partijen de Overeenkomst tijdig opzegt.
 3. Partijen zijn bevoegd het abonnement schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging geldt pas vanaf het moment dat deze door Minox schriftelijk is bevestigd.
 4. Minox behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het abonnementstarief te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie.
 5. Fair use policy voor de dienst ‘Minox Documentbundel Unlimited’Wanneer binnen een Minox Online abonnement binnen een kalenderjaar gemiddeld meer dan 300 documenten per administratie worden ingestuurd, zal Minox documenten die dit aantal overschrijden in rekening brengen conform de reguliere stuksprijs.Het is mogelijk dat de fair use policy wijzigt. Minox is niet verplicht om je hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 7 – Software

 1. Op de Overeenkomst ter zake de levering van software zijn eveneens de licentievoorwaarden van Minox van toepassing. Deze licentievoorwaarden zijn te vinden op de website van Minox.
 2. Voor Opdrachtgevers met het product Minox voor Windows en/of Minox Uren geldt het volgende: Een door Opdrachtgever afgesloten abonnement geeft de gebruiker de mogelijkheid de Software jaarlijks te activeren. Indien de Opdrachtgever niet meer in het bezit is van een geldig abonnement, zal de Software na verloop van 15 maanden na installatie niet meer geactiveerd blijven en zal de Software weliswaar toegankelijk blijven maar regelmatig melden dat er sprake is van verouderde programmatuur.
 3. De levering van software geeft alleen recht op het niet exclusieve eigen gebruik door Opdrachtgever van de betrokken programma’s. Door het in ontvangst nemen van programma’s verplicht Opdrachtgever zich tot het nemen van passende maatregelen ter voorkoming van gebruik door derden of misbruik door eigen personeel.
 4. Minox kan maatwerk leveren in Windows programmatuur. Gereedgekomen programma’s of afgeronde gedeelten daarvan, welke specifiek in opdracht van een individuele Opdrachtgever zijn ontwikkeld, worden aan Opdrachtgever ter goedkeuring aangeboden in z.g. systeemafnametests. De goedkeuring geschiedt steeds onder het voorbehoud, ook indien Opdrachtgever deze restrictie niet uitdrukkelijk heeft gemaakt, dat kleine onvolkomenheden in het programma, welke in de praktijk zullen blijken, zulks met een maximum termijn van 12 maanden na levering van het gereedgekomen programma of afgeronde gedeelte daarvan, zonder extra berekening zullen worden verholpen door Minox. Door de terbeschikkingstelling van een goedgekeurd programma aan Opdrachtgever heeft de levering van dat programma plaatsgevonden. Indien de afnametest als gevolg van aan Opdrachtgever te wijten oorzaken niet kan plaatsvinden binnen 15 dagen na gereedkomen van het programma wordt dit programma geacht op die dag te zijn opgeleverd.
 5. Behoudens het kosteloos aanbrengen van correcties in programma’s als bedoeld in de tweede zinsnede onder punt 2, is Minox in geen enkel opzicht aansprakelijk voor en erkent Minox derhalve geen recht op vergoeding van schade ontstaan door niet‑functioneren, het gedeeltelijk functioneren en/of het verkeerd, daaronder begrepen het niet volgens de bedoelingen van Opdrachtgever functioneren van door deze in gebruik genomen programma’s of gedeelten daarvan.
 6. Minox is in geen enkel opzicht verplicht te voldoen aan verzoeken van Opdrachtgever, ten aanzien van door Opdrachtgever gewenste nieuwe programma’s, wijzigingen en/of aanvullingen op reeds eerder door Minox geleverde programma’s, dan wel kleine onvolkomenheden te herstellen in programma’s welke na een termijn van 12 maanden na gereedkomen van programma of afgeronde gedeelte daarvan, alsnog blijken.
 7. Backups die gemaakt worden door Minox van de door haar geleverde Cloud versie Minox Online* hebben tot doel om fouten te kunnen herstellen. Backups worden gegarandeerd voor een periode van maximaal 2 maanden en kunnen dan nog volledig werken en door Opdrachtgever teruggehaald worden. Na verloop van deze periode kunnen backups mogelijk niet meer correct werken. Minox is hiervoor niet aansprakelijk, omdat dit het gevolg is van continue updates die in het belang van Opdrachtgever worden verwezenlijkt. Opdrachtgever is hiermee bekend en gaat hiermee akkoord bij het aanvaarden van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde software of andere (redactionele) werken berusten uitsluitend bij Minox.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.
 3. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
 4. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaart Opdrachtgever zich bekend met de licentievoorwaarden en de rechten van intellectuele eigendom van Minox.

Artikel 9 – Annulering

 1. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de werkzaamheden die zijn verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte opdrachten/zaken, alsmede de eventuele voorbereiding- en verwerkingskosten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst bestede en gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Ingeval Opdrachtgever zich heeft aangemeld voor minstens één van de aangeboden cursussen/trainingen van Minox, dient annulering of verplaatsing van een aanmelding uitsluitend schriftelijk te geschieden door Opdrachtgever. Indien voormelde mededeling minimaal twee weken voor de geplande datum plaatsvindt, zijn er geen kosten verschuldigd. Indien deze mededeling echter binnen twee weken voor aanvang van de geplande datum wordt gedaan door Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever de volledige kosten aan Minox verschuldigd. Indien Opdrachtgever zonder afmelding niet verschijnt, is hij/zij eveneens de volledige kosten aan Minox verschuldigd.

Artikel 10 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet terstond, doch uiterlijk binnen 8 dagen, nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Minox heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk een klacht indient bij Minox, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek en vervalt iedere aanspraak dienaangaande.

Artikel 11 – Recht van reclame

 1. Indien Opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijnen Minox heeft betaald, kan Minox haar wettelijke recht van reclame inroepen via een schriftelijke verklaring. In dat geval kan Minox bij Minox voor Windows de geleverde software opvorderen of in geval van Minox Online de toegang tot Minox Online terstond blokkeren.

Artikel 12 – Ontbinding

 1. Minox is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Minox goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
 3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 4. Er sprake is van liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen drie maanden is opgeheven.
 5. Minox is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Minox kan worden gevergd.
 6. Indien Minox overgaat tot opschorting of ontbinding, is hij/zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 7. Indien Minox overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Minox op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane direct en indirecte schade en kosten aan Minox te vergoeden.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Indien Minox zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Minox alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Minox niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 14 – Garantie

 1. Door Minox zullen diensten, waaraan gebreken kleven, alleen kosteloos herstellen dan wel vervangen indien het gebrek dusdanig is dat de dienst niet kan worden genoten en Minox wanpresteert. Bij maatwerk geldt dat kosteloos herstellen of opnieuw verrichten van het werk wordt uitgevoerd als het gebrek zich heeft voorgedaan binnen drie maanden na oplevering van het maatwerk.
 2. De garantieverplichting van Minox vervalt, indien Opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor anderen dan normale bedrijfsdoel­einden wordt aangewend of anders dan door Minox op, naar haar oordeel, onoordeelkundige wijze is behan­deld of onderhouden.
 3. De garantieverplichtingen van Minox vervallen, indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Minox uit hoofde van de gesloten Overeenkomst.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Minox is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Minox is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Minox is niet aansprakelijk voor verlies van inloggegevens, autorisatiesleutels e.d. die door Minox zijn verschaft aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding hiervan en voor het voorkomen van onbevoegd gebruik door derden.
 3. Minox is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van derden, die door Minox in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld, noch voor enigerlei omstandigheden buiten de wil en toedoen van Minox waardoor de uitvoering van de Overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd of anderszins wordt gestoord.
 4. Minox is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 5. Indien Minox aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van Minox beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever voor geleverde diensten en/of verrichte werkzaamheden heeft betaald in het voorafgaande jaar, althans tot dat gedeelte van de facturen waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Minox is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Minox of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 16 – Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

Artikel 17 – Gegevensverwerking

 1. Indien Opdrachtgever een variant van Minox Online (Cloud versie) afneemt als bedoeld in artikel 6 lid 2 of lid 3, worden gegevens van Opdrachtgever in de Cloud bewaard. Minox draagt zorg voor een zo goed mogelijke beveiliging van deze gegevens in de Cloud om onbevoegde toegang te voorkomen van derden onder andere door het nemen van diverse IT-security maatregelen.
 2. Indien en voor zover Minox gegevens van natuurlijke personen verwerkt, vindt de verwerking van deze gegevens plaats met in achtneming van de Wet bescherming Persoonsgegevens en vanaf medio 2018 de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar privacy statement. Het privacy statement is gepubliceerd op de website www.minox.nl.
 3. Opdrachtgever verleent bij het aangaan van de Overeenkomst en het nemen van een abonnement als bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden toestemming aan Minox om diens gegevens te verwerken met in achtneming van alle wettelijke bepalingen en het beleid dat Minox voert. Het verwerken van de persoonsgegevens geschiedt voor de uitvoering van de overeenkomst die Minox met Opdrachtgever is aangegaan.
 4. Minox verbindt zich gegevens van Opdrachtgever geheim te houden en zal deze niet gebruiken voor handel in data.
 5. Minox bewaart gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en handelt volgens de richtlijnen die opgesteld staan in haar privacy statement en andere richtlijnen en beleidstukken die op haar onderneming en/of producten van toepassing zijn.

Artikel 18 – Wijzigingen

In verband met wijzigingen in wet en regelgeving of in de bedrijfsvoering, is het de directie van Minox toegestaan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Bij een ingrijpende wijziging zal de Opdrachtgever hiervan worden op de hoogte gesteld.

Artikel 19 – Toepasselijk recht

 1. De rechtsbetrekking tussen Minox en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Onverminderd het recht van Minox een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Welk pakket past het beste bij mij?