Privacy statement van Minox

Privacy statement van Minox

Over de identiteit van de verwerker van persoonsgegevens

Minox B.V. (“Minox”), statutair gevestigd te Veenendaal, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nr. 30070920, ontwikkelt onder de naam ‘Minox’ boekhoudsoftware en biedt deze aan in diverse varianten, waaronder in een Cloud oplossing.

Opdrachtgever in de zin van dit Privacy Statement is de ondernemer die een Minox product afneemt en gebruik maakt van de diensten van Minox Hierbij kan Minox gegevens verwerken van Opdrachtgever.

De wijze waarop persoonsgegevens worden aangewend en de wettelijke grondslag voor verwerking van persoonsgegevens

De bescherming van privacy is belangrijk bij het verwerken van (persoonlijke) gegevens. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld door Minox voor

  1. Uitvoering van de overeenkomst die Opdrachtgever met Minox aangaat om van haar diensten en/of producten af te nemen (zoals een door Opdrachtgever afgesloten abonnement op een product of de aankoop van een boekhoudoplossing);
  2. Het tonen van de website www.minox.nl en voor het aanbieden van diensten waarbij een potentiële opdrachtgever bij voorbeeld de mogelijkheid krijgt om bij wijze van proef Minox uit te proberen en zich daartoe registreert.

Verzamelde gegevens worden conform toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt. Voor het gebruik van cookies op de website van Minox wordt verwezen naar het cookie statement dat deel uitmaakt van dit privacy statement.

Minox kan gebruik maken van professionele marktpartijen bij het aanbieden van haar diensten. Deze professionele partijen kennen een zelfstandige verplichting op het gebied van gegevensbescherming en worden door Minox verplicht om te voldoen aan regelgeving op het gebied van dataprotectie, voor zover zij niet reeds zelfstandig hieraan voldoen. Vragen over deze professionele marktpartijen en over hun wijze van gegevensverwerking kunnen gesteld worden aan Minox.

Informatie-uitwisseling vindt beschermd plaats en met in achtneming van alle geldende regels op het gebied van data protectie en uitsluitend voor zover strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienstverlening dan wel voor de uitvoering van de Overeenkomsten die Minox heeft gesloten.

Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland en binnen de Europese Unie. Door een product af te nemen van Minox of door het bezoeken van de website, gaat de Opdrachtgever of bezoeker van de website akkoord met het privacy beleid van Minox dat in dit document is vervat.

Minox en alle aan haar gelieerde vennootschappen, achten de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar Opdrachtgevers en bezoekers van haar website van het grootste belang en draagt zorg voor de verwerking van gegevens met in achtneming van alle toepasselijke regelgeving en draagt hiervoor eindverantwoordelijkheid.

Bijzondere persoonsgegevens

Minox zal geen bijzondere persoonsgegevens verzamelen en of vastleggen zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid.

Welke gegevens verzamelt Minox?

Minox verzamelt alleen die gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Dit behelst onder meer:

  • Naam, adres van de Opdrachtgever
  • Contactpersoon/vertegenwoordigingsbevoegden
  • E-mailadressen en telefoonnummers
  • Bankrekeningnummers
  • Bijhouden van betalingsgedrag.

Gegevens uitwisseling binnen EU

Alle gegevens die Minox verwerkt, worden uitsluitend verwerkt binnen de EU en niet uitgewisseld met derden buiten de EU.

Duur van het aanhouden van gegevens.

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de duur die noodzakelijk is. In het algemeen wordt een termijn aangehouden van maximaal 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst die Opdrachtgever met Minox is aangegaan.

Beveiliging van persoonsgegevens

Minox werkt onder meer waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast heeft Minox maatregelen genomen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging. Om Opdrachtgevers het mogelijk te maken hun administratie in de Cloud op te slaan, verstrekt Minox inloggegevens, die door Opdrachtgevers zelf kunnen worden aangepast. Hiervoor dragen Opdrachtgevers een eigen verantwoordelijkheid.

Bewerkers

Minox maakt gebruikt van derden voor het verlenen van haar diensten waaronder de diensten van aan haar gelieerde vennootschappen (die in de zin van dit statement niet gezien worden als derden) en (eventueel) van incassobureaus. Indien zij van derden gebruik maakt, sluit zij hiervoor bewerkersovereenkomsten voor zover deze partij geen zelfstandige verplichting heeft tot het verwerken van persoonsgegevens.

Cookie statement

Het is Minox toegestaan om informatie over het gebruik van haar internetsite en de door haar ontwikkelde software te verzamelen en te analyseren en daarbij gebruik te maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat naar de computer, tablet of smart phone van de bezoeker van de website of Minox product wordt gestuurd. Hierdoor kan Minox bepaalde informatie onthouden en voor analytische doeleinden opslaan. Minox maakt gebruikt van de volgende cookies:

  • Analytische cookies: deze worden gebruikt voor Google Analytics waarbij Minox analytische data over haar website en producten kan verzamelen, zoals het aantal bezoekers, duur van het bezoek en de gemiddelde duur per pagina met als doel de kwaliteit en effectiviteit van de website en haar producten te verbeteren;
  • Tracking cookies: deze worden gebruikt om de internetgebruiker te identificeren en een profiel op te bouwen;
  • Functionele cookies: deze worden gebruikt om de website en haar Cloud producten te kunnen laten functioneren.

Het gebruik van cookies via de instellingen van de browser kan worden in- en uitgeschakeld. Cookies kunnen ook worden verwijderd. Cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

Wijzigingen

Minox behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Rechten van betrokkene/klachten/mutatie in gegevens

Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt, mag inzage verzoeken in de gegevens die Minox van hem/haar verwerkt. Voor het verstrekken van inzage in deze gegevens brengt Minox conform het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp een vergoeding van € 5,00 per bericht. Indien een bericht uit meer dan 100 pagina’s bestaat of uit moeilijk toegankelijke gegevensverwerking, dan wordt een bedrag van € 22,50 in rekening gebracht conform het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp. Meer informatie over dit besluit is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Daarnaast kan Minox verzocht worden persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met Minox:

Marlie Meijer of Wolfgang Deiters

marlie@minox.nl / wolfgang@minox.nl

085-0643060

Dit privacy statement (versie 1.0) is vastgesteld op 13 maart 2017.